De activiteiten van De Monumentencoach bestrijken een breed scala binnen het speelveld "Advies en Begeleiding Monumentale Bouwprojecten". Onderstaand treft u een uitsnede aan van projecten waar we momenteel aan werken of die recentelijk zijn afgerond.

Helmond: In Helmond is de monumentale Carp villa gelegen (ook wel de vlindervilla genoemd vanwege de vlindervormige plattegrond); een dubbel woonhuis met garages, gebouwd in 1921 in opdracht van J.A. Carp voor zijn chauffeur en bedienden. De architect H. Teeuwisse realiseerde het gebouw in de stijl van de Amsterdamse school, naar plannen van J. Crouwel.

De nieuwe eigenaar van het pand heeft begin 2012 De Monumentencoach ingeschakeld om de zeer stroef verlopende procedures weer vlot te trekken; en met succes! De restauratie is momenteel in volle gang. 

Sint Michielsgestel
: Het begeleiden van de verbouwing/restauratie van een monumentaal pand in Den Dungen. Conclusie van de opdrachtgever: De Monumentencoach heeft een adviserende rol gespeeld naar de architect (vooral inschatting haalbaarheid e.d.). Daarnaast heeft zij de gehele afhandeling voor haar rekening genomen m.b.t. de beschikking aanvraag bij de Belastingdienst. Daarmee gaat ze ook het huis bekijken om zo tot een voor ons zo aantrekkelijk mogelijke beschikking te komen. Ik heb het als buitengewoon waardevol ervaren omdat het gehele traject door deskundige voorbereiding eigenlijk geluidloos verloopt.

    
Waalre: Het verrichten van een (tegen)onderzoek naar de hoogte van de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten van de – bijna – afgeronde restauratiecampagne van drie monumentale panden aan de Markt.
Over de vooraf vastgestelde fiscaal aftrekbare onderhoudskosten, dus voorafgaand aan de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden, bestonden twijfels. Door De Monumentencoach is daarom op verzoek van de eigenaar een “tegenonderzoek’’ uitgevoerd. Op basis van dit nieuwe onderzoek blijkt, dat de inschatting vooraf inderdaad onjuist bleek. Met als gevolg dat de hernieuwd vastgestelde fiscaal aftrekbare onderhoudskosten substantieel hoger zijn en ook de reeds afgesloten restauratiefondshypotheek bij het Nationaal Restauratie Fonds is opgehoogd.


Waalre – Huize de Brink is gelegen op de hoek van de Markt en de Willibrorduslaan in de oude dorpskern van Waalre en is sinds 2000 beschermd als Rijksmonument. Arlo Investments bv, vertegenwoordigd door de familie Fick uit Waalre, heeft het pand in augustus 2011 gekocht en is sindsdien bezig met de planvorming voor een ingrijpende restauratie.
De Monumentencoach adviseert bij het ingewikkelde en tijdrovende proces.

Op de website van monumenten.nl wordt in een uitgebreid artikel aandacht besteed aan dit prachtige project:  www.monumenten.nl/verhalen/het-was-zo-vervallen-en-zo-mooi

      

Waalre: In het buitengebied van Waalre is het schitterende landgoed Treeswijk gelegen.
In opdracht van de potentiële koper verricht De Monumentencoach onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het landgoed. Wanneer dit onderzoek leidt tot daadwerkelijke koop, zal De Monumentencoach de nieuwe eigenaar begeleiden bij de verbouwings- en restauratieplannen.


Eindhoven: In het centrum van Eindhoven, aan de Tongelresestraat op de hoek van de Kanaaldijk, is het DAF museum gelegen. Het complex is in 1884 als stoombierbrouwerij “De Valk” gebouwd. Later is het in gebruik genomen als ijsfabriek en in 1991 is er het DAF museum in gerealiseerd. Nu een grote restauratiecampagne voor de deur staat, heeft de eigenaar van het complex, het bestuur van de Stichting Vrienden van het DAF museum, De Monumentencoach gevraagd onderzoek te verrichten naar subsidiemogelijkheden voor de restauratie. Het onderzoek is momenteel in volle gang.
Veldhoven: Aan de Vilderstraat 1 in Oerle (gemeente Veldhoven) staat een van oorsprong eind 17e eeuwse Brabantse langgevelboerderij, De Berkterhoef.
Eind 2009 heeft de familie Boerekamps uit Veldhoven dit rijksmonument aangekocht en wil deze prachtige boerderij gaan restaureren en moderniseren. De oorspronkelijke elementen zullen worden gehandhaafd en, omdat de boerderij een woonfunctie krijgt, zal er het nodige comfort aan worden toegevoegd. De familie is zo trots op hun nieuwe bezit dat ze zelfs een website hebben geopend, waarin het hele proces is te volgen. Van bestemmingsplan, schetsontwerpen, betrokken partijen, voorzien van het nodige beeldmateriaal, het is allemaal te vinden op de website van De Berkterhoef.
De familie Boerekamps heeft De Monumentencoach verzocht om de restauratie van de boerderij te begeleiden. De begeleiding betreft met name het aanboren van financieringsbronnen en daar waar nodig het begeleiden van de architect bij het vergunningentraject.

Valkenswaard: Het uitvoeren van een bouwkundige quick scan met kostenraming van de restauratiekosten voor een potentiële koper van een rijksmonument. Op deze wijze verkrijgt opdrachtgever vooraf, alvorens tot koop over te gaan, inzicht in de financiële en fiscale consequenties van de mogelijke aanschaf.

Venlo: Het achtiende-eeuwse buitenhuis Lovendaal ligt ten noordoosten van Venlo en is beschermd als rijksmonument. De potentiele kopers hebben De Monumentencoach verzocht om hun te begeleiden/adviseren bij de aanschaf. Resultaat: het pand is aangekocht met financiering van het NRF (Nationaal Restauratie Fonds) en de nieuwe eigenaren maken maximaal gebruik van de fiscale voordelen. Momenteel is de restauratie in uitvoering.

Tegelen: In het voormalige trappistenklooster Ulingsheide in Tegelen is sinds medio 2007 een Emmausopvanghuis voor daklozen gevestigd.
De gebruiker van het immense complex, Emmaus Feniks, stelt zich tot doel, net als de paters vroeger, niet alleen alle gebouwen in ere te herstellen, maar ook de bijbehorende terreinen te bewerken om straks in de eigen behoeften (groente, fruit en vlees) te kunnen voorzien. Een enorme uitdaging!
Momenteel worden van de opbrengst van o.a. het inzamelen van 2e-hands goederen en het voorbereiden voor verkoop in de eigen kringloopwinkel op het kloosterterrein, de vaste lasten en het zakgeld van alle compagnons (=bewoners) bekostigd. Maar dit is bij lange na niet voldoende om de doelstellingen te verwezenlijken.
Medio 2008 heeft Emmaus-Feniks De Monumentencoach benaderd om het beheer en onderhoud van het voormalige kloostercomplex te begeleiden. Om inzicht te verkrijgen in de technische en financiële consequenties van de voorgenomen/gewenste verbouwing/restauratie, heeft De Monumentencoach een kostenraming opgesteld van alle noodzakelijke werkzaamheden, met daaraan gekoppeld een meerjarenplanning, een en ander gebaseerd op een inspectierapport van de Monumentenwacht Limburg. Met deze kostenraming met meerjarenplanning wordt een gerichte subsidie- en fondswerving opgestart. Ben u al op basis van bovenstaande geïnteresseerd een bijdrage te leveren aan dit mooie project? Neem dan gerust contact op met Emmaus Feniks of met De Monumentencoach.

Tegelen
: een leegstaand en zwaar vervallen woonhuis aan de Hoekstraat.
Het Kranenbreukershuis aan de Hoekstraat in Tegelen is in 1767 gebouwd als brouwerij. In 1829 werd het omgebouwd en uitgebreid als pottenbakkerij. Pottenbakker Krambrucher is de naamgever van het Kranenbreukershuis. Vanaf 1877 werd het pand gebruikt als tabaksfabriek.
Het Kranenbreukershuis is al meer dan een halve eeuw niet meer in gebruik. Het pand is daardoor ernstig vervallen. De voormalige gemeente Tegelen, in 2001 met Venlo gefuseerd, heeft in 1986 in het toenmalige bestemmingsplan nadrukkelijk aandacht geschonken aan de herbestemmingsmogelijkheden (wonen) van het pand, echter zonder resultaat. Sinds 2002 is de gemeente Venlo intensief met de eigenaren in gesprek om een herontwikkeling ter plaatse van de grond te krijgen. Het pand is vanaf 1877 in handen van een en dezelfde familie. De familie heeft een emotionele binding met het pand, maar is niet in staat om een kostbare herbestemming te bekostigen. Tussenkomst van de Limburgse Monumentenstichting in 2005-2006 heeft ook niet mogen baten. Nadat in 2002 de achterbouw uit 1829 deels was ingestort, dreigde in 2009 andermaal instorting, maar nu van het hoofdgebouw uit 1767. De constructie bleek dusdanig verzwakt dat voor plotselinge instabiliteit moest worden gevreesd, met alle gevolgen van dien. Als laatste redmiddel is het pand in december 2009 aangekocht door de gemeente Venlo. De gemeente heeft vervolgens ruim € 50.000 geïnvesteerd om het pand door middel van noodherstel uit de gevarenzone te halen en wind- en waterdicht te maken.
Cascorestauratie en inbouw van een nieuwe functie in het Kranenbreukershuis zal naar verwachting bijna 1 miljoen euro gaan kosten. Herbestemming is derhalve niet rendabel. Zonder een aanmerkelijke bijdrage in de restauratiekosten is er geen partij te vinden die bereid is te investeren in een herbestemming van het pand.
De Monumentencoach heeft, in opdracht van de gemeente Venlo, als eigenaar van het monument, bij het Rijk een verzoek om subsidie ingediend op basis van De Restauratieregeling Monumenten 2010 en 2011.
EN MET SUCCES: op donderdag 13 januari 2011 heeft de staatssecretaris Halbe Zijlstra de subsidie-toekenning persoonlijk aan de eigenaar overhandigd!

Tegelen - Rendiz is een organisatie in het Noord Limburgse die met veel succes projecten ontwikkelt waarbij synergie ontstaat door het op een juiste wijze combineren van commerciële-, publieke- en zorgdiensten. De aangeboden diensten en producten versterken elkaar en hebben daardoor een groot bereik binnen een wijk, stad of regio. Elk afzonderlijk project biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van talenten van mensen.
De Monumentencoach heeft in het verleden bij een aantal van deze projecten een adviserende rol gespeeld

Momenteel is Rendiz druk doende de watertoren in Tegelen te ontwikkelen tot een zogenaamde Adventure Tower. De bedoeling is om de toren voor toerisme en recreatie te bestemmen. Zo is er onder andere een klimmuur in het waterreservoir voorzien.
De Monumentencoach verricht onderzoek naar subsidie- en financieringsmogelijkheden van de herbestemming.

Roermond: Het 19de-eeuwse huis van bewaring aan de Pollartstraat in Roermond wordt omgebouwd tot een Van der Valk hotel-restaurant: Het Arresthuis. De Monumentencoach is door Luiten van der Valk Beheer BV gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijke subsidies en fiscale faciliteiten als gevolg van de monumentale status van het complex. Ook Van Pol Monumenten BV, die voornemens is het naast de gevangenis gelegen bisschoppelijk paleis uit 1666 te verbouwen tot een appartementencomplex, heeft De Monumentencoach ingeschakeld om de monumentale aspecten van de verbouwing/restauratie te begeleiden.


Roermond
: het voormalig Bisschoppelijk Paleis aan de Pollartstraat.
Voor het voormalig Bisschoppelijk Paleis heeft De Monumentencoach een aanvraag om subsidie op grond van de Restauratieregeling Monumenten 2010 en 2011 verzorgd, met als doel de plannen voor restauratie en herbestemming mogelijk te maken.
Het monument heeft, na een korte periode als woonstede van de bisschop gediend te hebben, een eeuwenlang gebruik als rechtbank gekend. Dit gebruik, gevolgd door een lange periode van leegstand, heeft ernstige gevolgen gehad voor de technische staat van het monument. Na lange tijd gezocht te hebben naar een passende nieuwe bestemming, heeft een particulier initiatiefnemer, de heer Smals uit Maaseik, de plannen opgevat om in het monument te investeren en het te verbouwen tot vier riante stadswoningen. Een toekenning van de gevraagde subsidie zal deze - ambitieuze - plannen mogelijk maken.


Sint Odiliënberg: Het begeleiden van de verbouwingswerkzaamheden van een woning met schuur, in opdracht van de eigenaar. De begeleiding houdt kortweg in het coördineren van het gehele verbouwingsproces en het bewaken van kwaliteit, budget en voortgang.


Roosteren
: Het Huis Roosterborch dateert uit de vijftiende eeuw en was de residentie van de Heren van Roosteren. In de negentiende eeuw kreeg het huis zijn huidige aanzien. Als onderdeel van een uitgebreid herbestemmingsonderzoek heeft De Monumentencoach een bouwkundige quick scan met kostenraming uitgevoerd.


Grevenbicht
: Het voorbereiden en begeleiden van de verbouwingswerkzaamheden van een monumentale boerderij in het Grevenbichtse. Samen met de opdrachtgevers is gezocht naar een passende aannemer voor het uitvoeren van de verbouwing van de gehele begane grond van het woongedeelte, waarbij ook de bouwfysische (vocht-) problemen aandacht vroegen. Momenteel is de verbouwing in volle gang, waarbij ook de fysieke inzet van De Monumentencoach niet ontbreekt!


Sittard: Een potentiele koper van een monumentale boerderijwoning heeft De Monumentencoach ingeschakeld om hem te adviseren bij de eventuele aanschaf. Daartoe heeft De Monumentencoach een bouwkundige quick scan met kostenraming uitgevoerd, zodat de potentiele koper zicht heeft op de verbouwingskosten die hem te wachten staan wanneer wordt overgegaan tot aanschaf.

     

Beek: Op het landgoed Genbroek in Geverik-Beek is een 17de eeuwse stenen schuur gelegen, die begin jaren negentig van de vorige eeuw ingrijpend is verbouwd tot woonhuis. Eigenlijk heeft dit knusse woonhuis vanaf den beginne te kampen gehad met vochtproblemen. Echter de laatste jaren in een zo hoge mate, dat de eigenaar De Monumentencoach heeft verzocht een technisch onderzoek te verrichten. Tevens heeft De Monumentencoach het fiscale traject in kaart gebracht, zodat de eigenaar nu inzicht heeft in de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten voor de komende jaren.


Hunnecum-Nuth: Het begeleiden van de architect bij de voorbereiding van een ingrijpende restauratie van een monumentale boerderij (vergunningen, prijsvorming, aanbesteding). Tevens in opdracht van de eigenaar de voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van een restauratiefondshypotheek bij het Nationaal Restauratie Fonds.


Valkenburg – De monumentale hoeve Croon is gelegen aan de doorgaande weg in het beschermde dorpsgezicht van de kern Houthem. Het betreft een hoeve van mergel, bestaande uit diverse gebouwen rondom een gesloten binnenplaats. Het complex is toe aan een ingrijpende restauratiecampagne.
Naar aanleiding hiervan hebben de eigenaren De Monumentencoach verzocht om het fiscale traject in kaart te brengen, met als uiteindelijke doel het verkrijgen van een restauratiefondshypotheek van het NRF (Nationaal Restauratiefonds). 

      

Mechelen-Nuth-Sint Geertruid: Het begeleiden van de restauratie van diverse monumentale panden.

  Vakwerkpand SchweibergMergelstenen woning AalbeekVakwerkpand Herkenrade

     

Hurpesch: Het monumentale vakwerkcomplex Hurpesch is toe aan een ingrijpende restauratie. De eigenaren hebben De Monumentencoach ingeschakeld om hun te begeleiden bij de financiering van deze restauratie. Resultaat: een gunstige restauratiefondshypotheek van het NRF (Nationaal Restauratiefonds).

     

Vaals: In het centrum van Vaals (Vaalserquartier) is de Cereshoeve gelegen; een groot monumentaal complex met een centrale bouwmassa aan een voorplein dat wordt omsloten door twee zijvleugels. Aan de voorzijde bevindt zich links de pachterswoning. Rechts van het complex grenst het hoofdgebouw van het aangesloten buurcomplex "Der Bau".
De eigenaar van het complex, de heer L.J.B. Crombach van Crombach dak- en gevelsystems uit Simpelveld, heeft plannen tot restauratie en herbestemming. Omdat het complex in een slechte onderhoudstoestand verkeert, wenst de eigenaar op korte termijn een cascorestauratie uit te voeren en heeft De Monumentencoach verzocht deze restauratie te begeleiden.


Bemelen: Voor de monumentale Laurentiuskerk in Bemelen heeft De Monumentencoach, in opdracht van het kerkbestuur, begin 2011 instandhoudingssubsidie bij het Rijk aangevraagd in het kader van de subsidieregeling BRIM 2011. Eind 2013 is de subsidie - eindelijk - toegekend! De werkzaamheden kunnen starten.


Zuid-Limburg:
Voor een drietal prachtige kastelen in Zuid-Limburg heeft De Momunentencoach rijkssubsidie aangevraagd voor het uitvoeren van een herbestemmingsonderzoek. Zo'n herbestemmingsonderzoek is noodzakelijk omdat de kastelen momenteel leegstaan ofwel bedreigd worden met leegstand.
Voorjaar 2014 zal door het rijk worden beslist.
In geval van toekenning van subsidie zal De Monumentencoach in samenwerking met Buro4 (bouwhistorisch onderzoek), De Monumentenwacht (bouwtechnische inspectie), Element A (architect) en Marinus & Partners (makelaar/adviseur) het herbestemmingsonderzoek uitvoeren.

Maastricht: het voormalig postkantoor aan het Vrijthof.
Het markante postkantoor aan het Vrijthof in Maastricht is in 1914 gebouwd naar origineel ontwerp van Rijksbouwmeester Knuttel. Nu de posterijen eruit zijn vertrokken is Wiel Arets Architects uit Maastricht als architect aangetrokken voor de verbouwing van (een deel van) het pand tot 19 zogenaamde Urban Studio’s; kleine, comfortabele appartementen voor mensen die op deze toplocatie willen wonen om zo een groot deel van hun sociaal leven door te brengen in het bruisende hart van Maastricht. Initiatiefnemer voor deze verbouwing is een particuliere vastgoedspecialist uit Hilversum: 2Rocks Estate.

Medio juli 2010 is De Monumentencoach door Wiel Arets Architects benaderd met het verzoek onderzoek te verrichten naar mogelijke subsidies voor de restauratiewerkzaamheden. Dit heeft geresulteerd in de indiening van een subsidieaanvraag op basis van de Restauratieregeling 2010 en 2011. Helaas is de subsidie niet toegekend. Desondanks heeft de restauratie plaatsgevonden en is het prachtige pand aan het Vrijthof momenteel gerestaureerd en in gebruik.


Maastricht: De Penitentenpoort diende in de 16e eeuw als toegangspoort van het klooster van de zussen Penitenten. In 1863 kocht Petrus Regout, ondernemer in glas- en aardewerk het gehele gebied van het Penitentenklooster en startte er de kristal, glas- en aardewerkfabriek Regout & Co. De Penitentenpoort bleef zijn functie behouden, echter nu als toegangspoort tot het fabriekscomplex van Regout, dat later, na 1899, bekend werd onder de naam Sphinx. Nadat eind 2006 het terrein door Sphinx is verlaten is men gestart met de ontwikkeling van een woon-winkelgebied in combinatie met culturele functies op het voormalig fabriekscomplex.
Vanwege het monumentale karakter van de poort zal deze ook hier weer een belangrijke rol blijven spelen.
Medio 2010 is De Monumentencoach door Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV gevraagd de technisch noodzakelijke restauratie van de poort te begeleiden. Onderdeel van de begeleiding is het verzorgen van een subsidie-aanvraag in het kader van de BRIM 2011. Deze is in 2011 toegekend, waarna de restauratie meteen ter hand is genomen.

Maastricht: Het begeleiden van diverse projecten in en buiten de binnenstad (Capucijnenstraat, Kommel, Brusselsestraat, Grote Gracht, Platielstraat, Sint Bernardusstraat, Grote Looiersstraat, Rechtstraat, Tongersestraat, Jekermolenweg, Van Akenweg, e.a.). De begeleiding door De Monumentencoach bestaat uit het coördineren van het vergunningentraject, als ook het aanboren van financieringsbronnen (laagrentende hypotheek of monumentensubsidie), als ook het begeleiden van de uitvoering van de restauratieplannen.